Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Általános szerződési feltételek

(Hatályos: 2017.09.01. napjától)
 
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit (a továbbiakban: ÁSZF) a DOMINO '30 Travel Utazásszervező és Szolgáltató Betéti Társaság (rövidített cégnév: DOMINO ’30 Travel Bt., cégjegyzékszám: 20 06 036069, adószám: 20666286-2-20, statisztikai számjel: 20666286-7911-117-20, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7., képviselő: Némethné Szekeres Tünde ügyvezető, nyilvántartási szám: R01992/2000, felelősség biztosító megnevezése, székhelye: EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ – 1132 BUDAPEST VÁCI ÚT 36-38.) által A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254. §-a, valamint Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet alapján megkötött utazási szerződések, illetve az ezen utazási szerződéseken alapuló jogviszonyok vonatkozásában kell alkalmazni.
 
A jelen ÁSZF a DOMINO ’30 Travel Bt. által megkötött utazási szerződések elválaszthatatlan részét képezi.
 
 
I. Az általános szerződési feltételek alkalmazási köre
 
I./1. A jelen ÁSZF-et a Domino ’30 Travel Bt. által megkötött utazási szerződésekre, illetve az azokon alapuló jogviszonyokra kell alkalmazni.
 
Utazási szerződés alapján a vállalkozó utazás és az út egyes állomásain való tartózkodás megszervezésére, továbbá kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, a megrendelő a szolgáltatások átvételére és díj fizetésére köteles.
 
A szerződést írásba kell foglalni; semmis a szerződés olyan kikötése, amelyet nem foglaltak írásba.
 
A megrendelő az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan harmadik személyre, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel.
 
A jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek megfizetéséért a megrendelő és a harmadik személy egyetemlegesen állnak helyt.
 
Semmis az utazási szerződés olyan kikötése, amely a fentiekben meghatározottaktól az utas (megrendelő) hátrányára eltér.
 
Az utazási szerződést papíron, vagy – ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták – más tartós adathordozón az utas rendelkezésére kell bocsátani.
 
Az utazási szerződés kizárólagosan csak írásban módosítható érvényesen, és a szerződésmódosítással kapcsolatos okiratot is papíron, vagy – ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták – más adathordozón az utas rendelkezésére kell bocsátani.
 
 
II. Az utazási szerződés tartalma
 
II./1. A DOMINO ‘30 Travel Bt. által meghirdetett utazások feltételeit és programját a katalógus, a jelen ÁSZF, és az utas által aláírt utazási szerződés együttesen tartalmazzák.
 
II./2. Az utazási szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:
 • az utazásszervező, továbbá - ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik - az utazásközvetítő nevét, székhelyét, telefonszámát,
 • az utazásszervezőnek, továbbá - ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik - az utazásközvetítőnek az Az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételi számát,
 • az utas nevét és lakcímét, továbbá - elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén - elektronikus levelezési címét,
 • az utas által megrendelt szolgáltatást,
 • a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét,
 • a szolgáltatást nyújtó megjelölését,
 • adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást,
 • a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában foglaló díját (a továbbiakban: a szolgáltatás díja), forintban meghatározva,
 • a szolgáltatás díjában nem bennefoglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét,
 • az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, továbbá annak megfizetése rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetőségére vonatkozó, a 6. §-ban foglaltaknak megfelelő tájékoztatást,
 • annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az utazásszervező az Az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. Korm. rendelet-ben előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött,
 • az arra való figyelemfelhívást, hogy az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles haladéktalanul közölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval, valamint
ha az utazásszervező közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó tájékoztatást, a vonatkozó nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabály megjelölésével.
 
Ha az utas az utazásszervező vagy az utazásközvetítő közreműködésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, valamint ha az utazásszervező az utas javára szóló - az Az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. Korm. rendelet 8. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti - biztosítást kötött, az utazásszervező, illetve az utazásközvetítő köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az utasnak átadni.
 
Az utazásszervező által értékesített szolgáltatásokat és azok díját tartalmazó, az utas rendelkezésére bocsátott tájékoztatóban is meghatározott információk tekintetében az utazási szerződésben elegendő a tájékoztatóra utalni.
 
 
III. A szerződés megkötése
 
III./1. Az utas utazását személyesen a DOMINO ‘30 Travel Bt.–nél lefoglalja. Utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az utazásszervező a foglalást az utas részvételi szándékával, befizetett előlegével vagy teljes részvételi díjával egyidejűleg nyilvántartásba veszi, és a DOMINO ‘30 Travel Bt. az utazást írásban visszaigazolja. Hiányos adat megadás (pl.: cím, telefonszám, utazási okmány szám) vagy késedelmes fizetés esetén irodánk nem vállal felelősséget az úti okmányok szerződéstől eltérő időpontban történő kiadására. Az előleg a részvételi díj 40%-a, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre.
 
Ha az előleg megfizetése nem a lefoglalással egy időben történik, az utazási iroda az utas kérésére a kiválasztott úton való részvételi lehetőségét fenntartja az utasnak az előleg megfizetésére kölcsönösen megállapodott időpontig. Ha ezen időpontig az utas az előlegét nem fizeti meg, az utazási iroda a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kérheti az utastól a lefoglalással kapcsolatos költségeinek a megtérítését.
 
III./2. Az utazási szerződés alapján az utazási vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat teljesíteni, az utas pedig köteles a részvételi díjat megfizetni.
 
III./3. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a DOMINO ‘30 Travel Bt. által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. A lefoglalt utazás leírása, a jelentkezési lap tartalma és ezen Általános Szerződési Feltételek az utazási szerződés tartalmát képezik.
 
III./4. A jelentkezéskor a szerződésen minden esetben szerepeltetni kell: az utas nevét, lakcímét, telefonszámát, biztosítás megkötéséhez születési dátumát és az úti okmány számát; az utazás kezdetének és befejezésének helyét és időpontját; az utas által megrendelt szolgáltatásokat; részvételi díjat, valamint a részvételi díjban nem szereplő külön felszámított díjakat.
 
III./5. Az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az utas szándékát a jelentkezési lap aláírásával, vagy más módon egyértelműen közli, a jelentkezés az utazási vállalkozóhoz megérkezik és az utazási iroda a jelentkezést nyilvántartásba vételt követően írásban, cégszerűen visszaigazolja és az utas a szerződés szerinti összeget befizeti.
 
III./6. Ha az utas nem személyesen, hanem a javára harmadik személy foglalja le az utat, az utazási iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az utast. Az utazási szerződés függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az utas javára valamely harmadik személy rendeli meg, illetve, hogy a harmadik személy az utas vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal, az utazási szerződés az utazásszervező és az utazási szerződést aláíró személy között jön létre. A kötelezettségek az aláírót terhelik és a jogok a ténylegesen utazó személyt illetik meg.
 
III./7. A DOMINO ‘30 Travel Bt. fenntartja a jogot a meghirdetett utazások feltételeit és programját tartalmazó programfüzetben foglaltaktól való eltérésre. A módosítás azonban csak akkor válik az utazási szerződés részévé, ha az utas a tájékoztatást megkapja és ennek megtörténtét az utazási szerződés tartalmazza, vagy az Utas aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatást megkapta.
 
 
IV. Szolgáltatások, részvételi díj
 
IV./1. A DOMINO ‘30 Travel Bt. kizárólag a katalógusban található, az utas által lefoglalt utazásról szóló leírás szerint valamint az utazás visszaigazolásában, vagy a díj megfizetéséről kiállított számlában felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen, vagy közreműködő (i) útján nyújtani. 
 
A DOMINO ‘30 Travel Bt. jogosult az előző mondatban felsorolt okiratokban körülírt szállodai, közlekedési, vendéglátási, vagy egyéb utazási szolgáltatásoknak minőségben teljesen megfelelő szolgáltatást nyújtani az említett okiratokban megnevezett szállodától, közlekedési eszköztől különböző, de kategóriájában azonos szolgáltatás szerint, amennyiben a szolgáltatások teljes körű nyújtását csak így tudja maradéktalanul biztosítani.
 
IV./2. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belül történő foglalás/szerződéskötés esetén a teljes részvételi díj esedékes. 
Az utas a részvételi díjat az utazás megkezdését legalább 22 nappal megelőzően köteles a DOMINO ’30 Travel Bt. részére számla vagy nyugta ellenében megfizetni. 
Korábban az utazásszervező a teljes díjat csak akkor követelheti, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.
(Kivétel esetleges speciális feltételek-kiemelt időszak, nagyobb létszámú zárt csoport, illetve ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget szab az utazási vállalkozóra.) A részvételi jegy a teljes összeg befizetése után, (kb. 7 nappal indulás előtt) kerül átadásra.
 
Amennyiben az utas a fizetési kötelezettségeit késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kamatot köteles a DOMINO ’30 Travel Bt. részére fizetni. A késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.
Ezen túlmenően pedig késedelmes fizetés esetén az utas által esetlegesen kapott kedvezményeket az utazásszervező egyoldalú írásos nyilatkozattal visszavonhatja.
 
Az utazási iroda a szerződéstől elállhat, amennyiben az utas a fizetési kötelezettségeinek 8 napon belül nem tesz eleget. Ebben az esetben az utas köteles a DOMINO ‘30 Travel Bt. költségeit a jelen ÁSZF pont szerinti összegben megtéríteni. 
A fizetés banki, postai átutalással, hitelkártyával, készpénzfizetéssel, vagy egyéb fizetési mód felhasználásával történhet. 
Ha az utas a részvételi díjat esedékességig nem fizeti be, vagy átutalás esetén a díj az iroda számlájára nem érkezik meg, akkor az iroda úgy tekintheti, hogy az utas az utazáson nem kíván részt venni, ennek megfelelően az utast törli a részvételre jelentkezők nyilvántartásából. Ebben az esetben az iroda a kárainak megtérítését igényelheti.
 
IV./3. Ha a katalógus leírása az utas által lefoglalt utazással összefüggésben un. fakultatív szolgáltatásokat (programokat) is tartalmaz, ezeket a DOMINO ‘30 Travel Bt.-közreműködője útján-csak akkor köteles nyújtani, ha a fakultatív szolgáltatás (program) teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl. kirándulás esetén a jelentkezők megfelelő létszáma).
 
IV./4. Repülőgépes utazásoknál, a szolgáltatásra a légi személyfuvarozásra, a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok és szerződési kikötések az irányadók. E szabályokról az utas kívánságára az utazási iroda köteles tájékoztatást adni. A légitársaságok a menetrend változtatás jogát fenntartják. Ha az utazási vállalkozó az utazás lebonyolítására légitársaságot vesz igénybe, felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Busszal történő utazásoknál az ülésrendet a befizetések sorrendje dönti el. A részvételi díj megfizetésekor köteles az utazási iroda az utast tájékoztatni az utazáson való részvételre jogosító iratok átadásáról. Az utazási iroda az utazáson való részvételre jogosító iratokat legkésőbb az utazás megkezdésekor köteles az utasnak átadni. Az utas csak a részvételi jegyen feltüntetett szolgáltatások igénybevételére jogosult. Az utas programban és a részvételi jegyen megadott indulási időpontoktól eltérni nem tudunk! A késésből eredő károkért az utas felel!
 
IV./5. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni. Az utas köteles erről az utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezés előfeltétele az, hogy a harmadik személy vállalja az utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek teljesítését, és megfizesse az utazási irodának az engedményezés költségeit. 
Módosítási költség: 3000 Ft/fő, kivétel a repülőgéppel történő utazás, ha a légitársaság szabályzata szerint a névmódosítás nem lehetséges (várólista stb.), illetve amennyiben lehetséges, a módosítás költségére szintén a légitársaság szabályzata az irányadó.
 
 
V. Szolgáltatás- és díjváltozások
 
V./1. Az utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj nem emelhető, kivéve, ha a díjemelés lehetőségéről a szerződés rendelkezik. 
 
A díj emelésére kizárólag
 • a) a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),
 • b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy
 • c) deviza - az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti - forintárfolyamának
változása miatt kerülhet sor.
 
A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a szerződésben pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját.
A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell.
Az utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül a fentiekben meghatározott okból sem emelhető.
 
Ha az utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, köteles erről az utast haladéktalanul tájékoztatni.
 
A fentiekben meghatározott esetben az utas
 • a) elállhat a szerződéstől, vagy
 • b) ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést.
Az utas a fentiekkel kapcsolatos döntéséről köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni.
 
 
VI. A DOMINO ‘30 Travel Bt.  elállása
 
VI./1. A DOMINO ‘30 Travel Bt. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha a DOMINO ‘30 Travel Bt. nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, köteles megtéríteni az utasnak az elállás következtében felmerült kárát, kivéve, ha
- az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható- emberi életet és egészséget, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény veszélyezteti,
- a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el és a DOMINO ‘30 Travel Bt. erről az elállásáról az utast írásban, legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig tájékoztatta. 
A DOMINO ‘30 Travel Bt. elállása esetén köteles az utasnak az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatást felajánlani, vagy - ha az utas a felajánlott utazási szolgáltatást nem fogadja el - az utas által befizetett részvételi díjat (díjelőleget) visszafizetni.
 
 
VII. Az utas elállási és módosítási joga
 
VII./1. Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell közölni az utazási irodával. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az utas előzetes nyilatkozattétel nélkül-nem kezdi meg utazását (un. no show). Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.
 
VII./2. Ha az utas azért áll el, mert a részvételi díj emelkedésének mértéke a 8 %-ot meghaladja, vagy az utazási iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, igényt tarthat az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra, vagy követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését a jogszabályban előírtak szerint. Az utas az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a szerződéstől díjmentesen elállhat.
 
VII./3. Ha az utas nem a fentiekben meghatározott okból áll el, köteles a DOMINO ‘30 Travel Bt. költségeit az alábbiak szerint megtéríteni.
 
Az utazás megkezdése előtti:
 • 60-36. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10 %-a,
 • 35-25. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40 %-a,
 • 24-15.napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60 %-a,
 • 14-6.napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80 %-a,
 • 5-3.napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 90 %-a,
 • 2 napon belüli lemondás esetén (vagy az utazáson meg nem jelenés esetén) a részvételi díj 100 %-a.
 
Semmilyen visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be. 
 
Speciális utazási feltétel kivételes esetekben (pl. kiemelt időszak, nagy létszámú zárt csoport, légitársaságok szabályzata) érvényesül, mivel ezekben az esetekben a külföldi közreműködő is speciális feltételeket köt ki az iroda felé. A speciális utazási feltételekről a jelentkezéskor illetve a szerződés megkötésével egy időben a DOMINO ’30 Travel Bt. részletes tájékoztatót ad ki.
 
VII./4. Az utas utazási szerződés szerinti foglalásának lényeges elemeinek megváltoztatása (pl. a szálloda változtatás) az utazás megkezdéséig - elállásnak és új foglalásnak minősül. A módosítás közlésére és hatályának beálltára a jelen ÁSZF-ben írottak megfelelően irányadók. 
Ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, a DOMINO ‘30 Travel Bt. nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani.
 
VII./5. Módosítás esetén az utas köteles a módosítás miatt felmerülő költségeket a DOMINO ‘30 Travel Bt.nak az alábbiak szerint megtéríteni:
- az utazás megkezdése előtti 60. napig: személyenként 3.000,- Ft.
- az utazás megkezdése előtti 60. naptól: a 6.3. pont szerint megfelelően alkalmazandó, elállás esetére megállapított költségtérítés.
 
 
VIII. Hibás teljesítés / visszatérítés
 
VIII./1. A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésért a DOMINO ‘30 Travel Bt. felel. 
 
A DOMINO ‘30 Travel Bt. helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, ha a szolgáltatást külföldi közreműködő útján teljesíti. A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésért az utazási vállalkozó felel. Az utazásszervező közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködője felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.
 
VIII./2. Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. 
 
Az utas szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet a DOMINO ‘30 Travel Bt. úgy teljesít, hogy az utas által közölt hibát az utas egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett a DOMINO ‘30 Travel Bt. azonos, vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az Utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni, jegyzőkönyv felvételével írásba foglalni. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát az utasnak át kell adni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős és a bizonyítási teher az utasra hárul. A helyszínen nem, vagy csak részben orvosolt kifogásra tekintettel fennálló szavatossági igényt az utas az utazás befejezésétől számított legkésőbb 8 napon belül köteles az utazási irodának írásban bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utas szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008.(XI.28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
 
VIII./3. Az utazási vállalkozó felel az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatások nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha a hiányosságok az utas, vagy  harmadik személyek magatartására vezethetőek vissza, vagy vis major esete (pl.: terrorcselekmény, puccs, hurrikán, tornádó, szökőár, vulkánkitörés, nukleáris baleset, stb.) következett be. 
Ilyennek minősül az a szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, és amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintőbb gondoskodással sem lett volna képes elhárítani. 
 
Harmadik személynek tekintendő az, akinek tevékenysége az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és az általa okozott hibát az utazási vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre.
 
VIII./4. Ha a DOMINO ‘30 Travel Bt. az utazás lebonyolítására légitársaságot vesz igénybe, felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késések esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 
VIII./5. A DOMINO ‘30 Travel Bt. felelőssége, kártérítési kötelezettsége nem vonatkozik az utas poggyászának elveszéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket a DOMINO ‘30 Travel Bt. és a repülőtársaságok megállapodásának értelmében az utasnak kell haladéktalanul bejelenteni és a repülőtársaságokkal szemben érvényesíteni. 
 
Nem vonatkozik ez a rendelkezés azokra az esetekre, melyekben a poggyász kifejezetten a DOMINO ‘30 Travel Bt. őrizetében volt. (Ha az utas rendelkezik utasbiztosítással, akkor az adott biztosítótársaság szerződésében foglalt feltételei szerint a biztosítás kiterjed a poggyász elveszéséből vagy megsérüléséből eredő károkra). 
 
Autóbuszon, repülőn, szállodában hagyott tárgyakért a DOMINO ‘30 Travel Bt. felelősséget nem vállal, ez esetben a fuvarozó vállalkozót/ szállodát stb. terheli a felelősség.
 
VIII./6. A DOMINO ‘30 Travel Bt. köteles az utazási szerződéssel az utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
 
VIII./7. Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek – ide értve a többi utast is – okozott károkért az utas felel.
 
VIII./8. A DOMINO ‘30 Travel Bt. nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.
 
VIII./9. A DOMINO ‘30 Travel Bt. nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.
 
VIII./10. Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a DOMINO ‘30 Travel Bt. felelősséget nem vállal. 
 
A fenti okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik, illetve a bekövetkezett változásokért a DOMINO ‘30 Travel Bt. kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. A DOMINO ‘30 Travel Bt. az adott helyzetben, a lehetőségekhez képest minden segítséget megad az utasoknak, de a továbbiakra vonatkozóan az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.
 
 
IX. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza és közegészségügyi rendelkezések
 
IX./1. E rendelkezések betartásáért kizárólagosan és maradéktalanul az utas felel. 
Az utazási iroda köteles az utazási szerződés megkötése során az utas figyelmét felhívni erre, és a rendelkezések folyamatos változására. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha a jelen ÁSZF-ben írtak szerint az utazást nem kezdte volna meg.
 
 
X. A biztosítás
 
X./1. A programfüzetben szereplő részvételi díjak nem tartalmazzák a BBP biztosítást, és az útlemondási biztosítást.  Részletes tájékoztatás erről a DOMINO ’30 Travel Bt. irodájában kapható.
 
 
XI. Utazás
 
XI.1. Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek. Az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért a DOMINO ’30 Travel Bt.-t felelősség nem terheli.
 
XI./2. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárás, útviszonyok, határátlépés...) jelentős késés következik be, ezekért irodánkat felelősség nem terheli. Az iroda kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett - intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból az iroda az útvonal változtatás jogát fenntartja. Esetleges program elmaradás esetén (időjárási viszonyokból, jelentős késésből származóan) csak a befizetett külön költségeket köteles az iroda visszafizetni (belépők, fakultatív program) egyéb kártérítési kötelezettsége a fentiekkel kapcsolatban nincsen. Az egyes programokban meghirdetett hajókirándulások időjárási viszonyoktól függően valósulhatnak meg.
A fentiek miatti esetleges program elmaradás/módosításból eredően a DOMINO ’30 Travel Bt.-t kártérítési kötelezettség nem terheli. Az út során történő esetleges megbetegedések, balesetek kapcsán igénybe nem vett szolgáltatások, programok ellenértékét az iroda visszatéríteni nem köteles.
 
XI./3. Az utas késéséből származó károk tekintetében az irodát kártérítési felelősség nem terheli.
 
XI./4. A DOMINO ‘30 Travel Bt. az út indulásakor vagy azt követően azonnali hatállyal kizárhatja utazásából az utast, amennyiben az utas jelentős mértékben megzavarja az utazás lefolyását, magatartásával utastársai egészségét, biztonságát veszélyezteti, megtagadható tőle a további programokon való részvétel. 
Ilyenkor az utas hazautazásáról saját maga, a saját költségén köteles gondoskodni. Az irodát ebben az esetben a bizonyított megtakarítások után fennmaradó teljes részvételi díj megilleti.
 
 
XII. Egyéb rendelkezések
 
XII./1. A felek az utazási szerződéssel kapcsolatos vitáikat egyezséggel rendezik, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Zalaegerszegi Járásbíróság, illetve – hatáskörtől függően – a Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
 
A jelen ÁSZF-re, az utazási szerződésre, illetve ezen túlmenően is az utas és a DOMINO ’30 Travel Bt. közti jogviszonyra a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
XII./2. Amennyiben a jelen ÁSZF-be foglalt bármely feltétel, vagy más általános szerződési rendelkezés valamely jogszabály alapján érvénytelennek, vagy jogellenesnek bizonyulna, vagy nem lenne végrehajtható, úgy ez nem érinti a többi általános szerződési feltétel és rendelkezés érvényességét.
 
XII./3. A DOMINO ’30 Travel Bt. jogosult arra, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa.
A megváltozott tartalmú ÁSZF a DOMINO ’30 Travel Bt. honlapján történő közzététellel válik hatályossá.
 
XII./4. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 206. §-a alapján az utazásszervező köteles az utast a teljesítést megelőzően nyilatkozattételre felhívni, s annak keretében nyilatkoztatni arról, hogy a DOMINO ’30 Travel Bt. által nyújtott szolgáltatást utasként vagy nem utasként kívánja igénybe venni.
 
Az utas a foglaláskor köteles a fenti nyilatkozatot írásban megtenni.