Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

MEGKÉRJÜK, HOGY ALAPOSAN OLVASSA EL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓNKAT, AMELY A DOMINOTRAVEL .HU OLDAL HASZNÁLATÁRA VONATKOZIK:

1Általános szabály

A Domino '30 Travel Utazási Iroda által üzemeltetett oldal használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá Magyarország és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) jogszabályaival összhangban megengedett.

2A honlap tartalma

A honlapon található információkat a Domino '30 Travel Utazási Iroda munkatársai helyezték el. Ezen információk pontosságára, teljességére a Domino '30 Travel Utazási Iroda nem ad garanciát. A Domino '30 Travel Utazási Iroda és munkatársai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért, amelyek a Domino '30 Travel Utazási Iroda honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek. A Domino '30 Travel Utazási Iroda fenntartja magának a jogot arra, hogy amikor szükségesnek tartja, változtatást, javítást, fejlesztést végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

3Kapcsolódó honlapok

A www.dominotravel.hu oldal tartalmaz olyan linkeket, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus átlépési lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a dominotravel.hu oldal csupán kapcsolódási lehetőséget biztosít, a Domino '30 Travel Utazási Iroda és munkatársai nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget az ezeken a honlapokon megjelent tartalmakért.

4Adatvédelem

A Domino '30 Travel Utazási Iroda tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt például neve, címe, telefonszáma és e-mail címe, stb. alapján. A Domino '30 Travel Utazási Iroda oldalán az alábbi adatokat rögzíti:

4.1Hírlevél küldés feliratkozóknak

Amennyiben Ön a Domino '30 Travel Utazási Iroda rendszeresen kiküldött hírlevelére kíván feliratkozni, akkor ehhez a következő személyes adatot kell megadnia:

email cím

Az adatot visszavonásig (leiratkozásig) vagy a cím megszűnéséig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók

4.2Weboldalon történő ajánlatkérés esetén

Amennyiben Ön a Domino '30 Travel Utazási Iroda valamely szolgáltatásának igénybe vételével kapcsolatban ajánlatot kíván kérni, akkor ehhez a következő személyes adatokat kell megadnia:

Név, telefonszám, email cím

Az adatokat kizárólag a kért ajánlat megadása érdekében használjuk fel. Az ajánlatadás érvényességének lejárta után töröljük azokat.

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek

 Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók

4.3Állásajánlatra jelentkezés

Amennyiben Ön a Domino '30 Travel Utazási Iroda által kiírt állásajánlatra kíván jelentkezni (köszönjük), akkor ehhez a következő személyes adatokat kell megadnia:

Név, telefonszám, email cím, fotó, önéletrajzi adatok (iskolai végzettségre, korábbi munkatapasztalatra, nyelvismeretre, egyéb kompetenciákra vonatkozó adatok)

Az adatokat az Önnel való kapcsolatfelvétel érdekében használjuk fel. Amennyiben az Ön által megadott adatok alapján továbblépünk a toborzási folyamatban, akkor az Ön személyes adatainak további kezeléséhez írásos hozzájárulását fogjuk kérni.

Amennyiben az Ön által megadott adatok alapján nem tudunk Önnek állást kínálni, akkor az erről való értesítés után az Ön személyes adatait azonnal töröljük.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók

4.4Cookie-k

A dominotravel.hu weboldalon tett látogatások során a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. A cookie-k elhelyezésével a weboldal működtetőjének célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

4.5Weboldal látogatás naplózása

A weboldal üzemeltetőjének technikai rendszere az Ön látogatását automatikusan naplózza. A naplózás célja a weboldal üzemeltetésének biztonságosabbá tétele, az esetleges üzemzavarok okának kiderítése, a kezelt adatok biztonságának megőrzése. Ennek érdekében a napló a következő adatokat rögzíti:

Dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.

A weboldal látogatási naplóját a weboldal működtetője kizárólag az üzemeltetéshez szükséges tevékenységeihez használja fel. Az adatok megőrzésének időtartamát az üzemeltető informatikai biztonsági előírásai határozzák meg, amely jelenleg max. 1 év.

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek

Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók és együttműködő adatkezelők, adatfeldolgozók

5Személyes adatok használata

Személyes adatainak megadásával felhatalmazza a Domino '30 Travel Utazási Iroda-t arra, hogy személyes adatait a tájékoztatóban leírt módon és célra felhasználjuk.

5.1Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

A jelen tájékoztatóban foglaltak alapján kezelt személyes adatokat a Domino '30 Travel Utazási Iroda harmadik félnek nem adja át.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Domino '30 Travel Utazási Iroda adatfeldolgozóként megbízást ad a weboldalt fejlesztő és üzemeltető szolgáltatóknak. Az adatfeldolgozók kizárólag az adatkezelő Domino '30 Travel Utazási Iroda utasítása alapján, a jelen tájékoztatóban foglalt célok érdekében járnak el.

5.2Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

5.3Tájékoztatáshoz való jog

A Domino '30 Travel Utazási Iroda megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

5.4Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

5.5Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Domino '30 Travel Utazási Iroda által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

5.6Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Domino '30 Travel Utazási Iroda indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

5.7Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Domino '30 Travel Utazási Iroda korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.8Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.9Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.10Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja

6Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név: Domino '30 Travel Utazási Iroda

Székhely: 8900 Zalaegerszeg Dísz tér 7.

Cégjegyzékszám: 20666286-2-20

Adószám: 20 06 036069

Engedélyszám: R01992/2000

Belső adatvédelmi felelős neve: Németh Márió

Elérhetőségei: +36 92/347-898, info@domino-travel.com

 

7Adatfeldolgozók és elérhetőségeik:

Tárhely szolgáltató

Név:

Székhely:

E-mail cím

Weboldal:

 

Weboldal fejlesztés

Név:

Székhely:

E-mail cím

Weboldal:

8Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával, közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. 

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Budapest, 2018. június 14.